SECTIE I. ALGEMENE BEPALINGEN

1. Algemeen

1.1. Food Happiness is een gespecialiseerde groothandel in food en non-food producten voor de horeca. Het divers producten-assortiment van Food Happiness wordt aangeboden via de webshop (zie sectie II. Verkopen op afstand).

1.2. Doorheen onderhavige algemene voorwaarden worden navolgende definities gehanteerd:
– “Food Happiness”: de besloten vennootschap “Food Happiness”, met zetel gevestigd te 8540 Deerlijk, Nijverheidslaan 70, België, BTW BE-0666.958.142, RPR Gent, afdeling Kortrijk;
– “Food Happiness” Food Happiness die de contractuele relatie aangaat met de Klant. Bij toepassing van onderhavige Voorwaarden betreft Food Happiness de vennootschapsvorm “naam”, met zetel gevestigd te postcode gemeente, straatnaam huisnummer, België of Frankrijk en met als BTW nummer btw-nummer, handel drijvend onder de benaming “invoegen handelsnaam”.
– “Klant”: elke klant, al dan niet optredend in eigen naam of middels een rechtspersoon, die een offerte aanvraagt, een bestelling plaatst of Producten aankoopt bij Food Happiness;
– “Producten”: alle food en non-food producten die deel uitmaken van het productgamma van Food Happiness;
– “Voorwaarden”: onderhavige algemene voorwaarden;
– “Website”: www.foodhappiness.be
– “Webshop”: de Webshop, zoals toegankelijk via de Website, waarop Klanten die beschikken over een Webshop account (cfr. Artikel 17) bestellingen kunnen plaatsen.

2. Toepassingsgebied Voorwaarden

2.1. Alle commerciële relaties, zowel huidige als toekomstige, tussen Food Happiness en de Klant, worden beheerst door (in hiërarchisch dalende volgorde, het volgende bij gebreke aan het vorige): (i) de specifieke schriftelijke overeenkomst tussen Food Happiness en de Klant (incl. specifiek overeengekomen prijzen), (ii) de kennisgeving uitgaande van Food Happiness m.b.t. de beschikbaarheid van de bestelde Producten, (iii) de ontvangstbevestiging uitgaande van Food Happiness na het plaatsen van een bestelling, (iv) de door de Klant aanvaarde offerte, (v) deze Voorwaarden en (v) het Belgisch recht.

2.2. De Klant erkent kennis genomen te hebben van deze Voorwaarden door middel van (i) de specifieke elektronische kennisgeving uitgaande van Food Happiness van deze Voorwaarden bij de opstart van de commerciële samenwerking met Food Happiness of (ii) de beschikbare link naar de Voorwaarden op de Website en de Webshop, en deze te aanvaarden door het aansluitend plaatsten van een bestelling bij Food Happiness en over te gaan tot aankoop bij Food Happiness. Na deze kennisname en aanvaarding zijn de Voorwaarden steeds van toepassing op alle toekomstige bestellingen door de Klant (ook wanneer de Voorwaarden niet opnieuw ter kennisname worden bezorgd). De Voorwaarden zijn steeds beschikbaar op de Website. De Voorwaarden hebben steeds voorrang op de voorwaarden van de Klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden.

2.3. Het (herhaaldelijk) niet-toepassen door Food Happiness van enig recht, kan slechts worden beschouwd als het dulden van een bepaalde toestand en ontneemt Food Happiness niet het recht dit later in te roepen.

2.4. De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen uit deze Voorwaarden of een gedeelte daarvan, doet geen afbreuk aan de geldigheid en toepasselijkheid van de andere clausules en/of de rest van de bepaling in kwestie. In dergelijk geval zullen Food Happiness en de Klant onderhandelen om de nietige bepaling te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de geest van deze Voorwaarden. Komen Food Happiness en de Klant niet tot een akkoord, dan kan de bevoegde rechter de nietige bepaling matigen tot wat (wettelijk) is toegelaten.

2.5. Food Happiness behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden op ieder moment aan te passen of te wijzigen na voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan de Klant. De gewijzigde Voorwaarden zijn van toepassing op de eerstvolgende bestelling van de Klant.

2.6. In het uitzonderlijke geval dat de Klant een consument uitmaakt, doen deze Voorwaarden geen afbreuk aan de wettelijke rechten die op dwingende wijze aan de Consument worden verleend krachtens de Belgische wetgeving m.b.t. consumentenbescherming. Deze wetgeving is niet van toepassing op professionele Klanten die de Producten aankopen voor professioneel gebruik.

2.7. Deze Voorwaarden behandelen eerst de algemene bepalingen die van toepassing zijn op alle door Food Happiness aangeboden Producten (“Sectie I”), behandelen vervolgens de specifieke bepalingen die van toepassing op de verkopen die op afstand tot stand komen (via de Webshop) (“Sectie II”) en behandelen ten slotte de specifieke bepalingen die van toepassing op de Cash & Carry Vestigingen van Food Happiness (“Sectie III”).

3. Publicitaire aankondigingen

3.1. Brochures, catalogussen, nieuwsbrieven, en andere publicitaire aankondigingen, alsook de vermeldingen op de Website en/of de Webshop, evenals de door Food Happiness bezorgde stalen en voorbeelden, zijn geheel vrijblijvend en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling door de Klant, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De vermelde prijs, beschrijvingen, eigenschappen, functionaliteiten en afbeeldingen van de Producten zijn louter indicatief en niet bindend voor Food Happiness.

4. Elektronische facturatie

4.1. De Klant verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met het gebruik van elektronische facturatie door Food Happiness, behoudens schriftelijke afwijking.

5. Non-conformiteit / zichtbare gebreken

5.1. Zie hiervoor Artikel 25 voor verkopen die op afstand tot stand zijn gekomen.

6. Verborgen Gebreken

6.1. De tussenkomst van Food Happiness op grond van verborgen gebreken is beperkt tot de waarborg die wordt verstrekt door de leverancier-fabrikant van de betreffende Producten en op voorwaarde dat de Klant het verborgen gebrek meldt binnen navolgende vervaltermijnen die ingaan vanaf datum van levering van de Producten door Food Happiness of afhaling van het Product door de Klant:
– In geval van food Producten: binnen een termijn van vijf (5) werkdagen;
– In geval van non-food Producten (bv. verpakkingen, schoonmaakproducten, etc.): binnen een termijn van tien (10) werkdagen.

6.2. Indien geen klachten worden meegedeeld binnen voornoemde termijnen, wordt de Klant geacht de geleverde Producten te hebben aanvaard.

7. Klachten

7.1. Op straffe van verval van de Klacht, moet de klant: (i) kunnen bewijzen dat de Producten zowel voor als na het ontdekken van het (zichtbaar of verborgen) gebrek correct heeft bewaard rekening houdende met de specificaties van het specifieke Product (koeling, diepvries, vochtigheid, etc.), (ii) Food Happiness binnen de opgegeven termijnen schriftelijk of elektronisch (via invoegen e-mailadres van de vestiging) in kennis stellen van het gebrek samen met foto’s om het gebrek te bewijzen, (iii) het gebruik/verwerking van de betrekkende Producten onmiddellijk te staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van (verdere) schade.

7.2. Het indienen van een klacht geeft de Klant niet het recht om de betalingsverplichtingen op te schorten.

7.3. Bij schriftelijke goedkeuring van Food Happiness van de klacht middels het afleveren van een retourbon, kan de Klant (i) ofwel de Producten meegeven aan de transporteur van Food Happiness bij de eerstvolgende levering. Alle risico en kosten verbonden aan de retourzending zijn ten laste van de Klant. Bij gebreke aan retourbon zullen alle retours worden geweigerd en zulle alle daardoor ontstane kosten aan de Klant worden doorgerekend.

8. Aansprakelijkheid

8.1. De aansprakelijkheid van Food Happiness beperkt zich in elk geval – naar eigen keuze en inzicht van Food Happiness – tot het (opnieuw) leveren van de ontbrekende of gebrekkige Producten of, indien een herlevering niet (meer) mogelijk of zinvol is, een terugbetaling van de prijs van de ontbrekende of gebrekkige Producten.

8.2. In ieder geval is de aansprakelijkheid van Food Happiness beperkt tot de aansprakelijkheid die verplicht is opgelegd door de wet, dan wel is haar aansprakelijkheid gelimiteerd tot (i) de factuurwaarde van de ontbrekende of gebrekkige Producten of (ii) de door Food Happiness aangegane polis BA-uitbating (het laagste van beide bedragen).

8.3. Tevens is Food Happiness in geen enkel geval gehouden tot het vergoeden van onrechtstreekse of gevolgschade (zoals maar niet beperkt tot inkomstenderving of schade aan derden, of enige vervolgschade door deze Producten veroorzaakt).

8.4. Het bestemmen van de Producten door de Klant gebeurt onder de volledige verantwoordelijkheid en op risico van de Klant. Food Happiness kan in dit geval op geen enkele wijze worden aangesproken voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit deze bestemming.

8.5. Food Happiness zal in geen geval aansprakelijk zijn voor:
– Schade rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt door een daad van de Klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid;
– Schade veroorzaakt door foutieve, onvolledige of laattijdige gegevens en instructies afkomstig van de Klant;
– Problemen met de versheid of kwaliteit van de Producten die te wijten zijn aan: consumptie na de aangeduide houdbaarheidsdatum of de normale verbruiksperiode van de Producten; bewaring in onaangepaste omstandigheden (onder meer op vlak van koeling, vochtigheid of externe geuren), in een onaangepaste verpakking of na het openen van de verpakking; de verwerking of het gebruik van de Producten door de Klant;
– Bijkomende schade ontstaan door verder gebruik of verdere toepassing door de Klant na vaststelling van het gebrek;
– Schade veroorzaakt door onjuist gebruik of enig gebruik van de Producten door de Klant voor een ander doel dan het doel waarvoor ze zijn ontwikkeld of bestemd;
– Schade ontstaan door abnormale, onoordeelkundige of buitengewone aanwending, belasting en/of normale slijtage van de Producten;
– Schade ontstaan door overmacht en hardship overeenkomstig Artikel 9.
8.6. In het geval dat Food Happiness aansprakelijk zou worden gesteld op grond van de Wet van 25 februari 1991 betreffende de aansprakelijkheid voor producten met gebreken, is Food Happiness niet aansprakelijk indien: (i) de schade werd veroorzaakt door de schuld van het slachtoffer of een persoon voor wie het slachtoffer verantwoordelijk is, onder meer wanneer de schade duidelijk het resultaat is van het verkeerde gebruik van de Producten, en (ii) de schade werd veroorzaakt door een gebrek dat niet bestond op het tijdstip dat het Product in het verkeer werd gebracht, noch wanneer het onmogelijk was het bestaan van het gebrek te ontdekken.

8.7. De Klant erkent dat Food Happiness geen garantie biedt dat de Producten voldoen aan de regelgeving of vereisten die gelden in enig rechtsgebied, behalve de regelgeving of vereisten die gelden in België zoals deze geldt op het moment van levering van het Product aan de Klant door Food Happiness. Food Happiness kan dan ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor latere wetswijzigingen van welke aard dan ook.

8.8. De aansprakelijkheid van Food Happiness kan enkel weerhouden worden door de rechtstreekse Klant van Food Happiness en niet door derden.

9. Overmacht & hardship

9.1. Als overmacht, resp. hardship wordt beschouwd elke gebeurtenis of omstandigheid die een onoverkomelijke hinderpaal vormt voor de normale uitvoering van de verplichtingen van een partij of die de uitvoering van de verplichtingen van een partij onredelijk verzwaart zoals brand, staking, lock-out, personeelstekort, ontploffingen, overstromingen, weersomstandigheden, natuur- en/of andere rampen, machinebreuk, verkeersstoring, schaarste aan drijfkracht, aan grondstoffen, aan brandstof, aan materieel of aan transportmiddelen, epidemie/pandemie, ongevallen, oorlog, overheidsbeslissingen en beslissingen van de Klant of diens aangestelde die een invloed hebben op de uitvoering van de verbintenissen, alsmede alle andere omstandigheden die de uitvoering van een overeenkomst verhinderen/vertragen, dan wel financieel verzwaren, en dit zowel wanneer de overmacht/hardship zich voordoet bij de Klant, Food Happiness of diens aangestelde of leveranciers.

9.2. Onder overmacht/hardship in hoofde van Food Happiness wordt eveneens begrepen iedere vertraging die wordt veroorzaakt door de Klant, diens leveranciers en aangestelde en die een impact heeft op de uitvoeringsplanning van Food Happiness.

9.3. De door overmacht/hardship getroffen partij zal de andere partij zo snel mogelijk in kennis stellen van het geval van overmacht/hardship, waarna de uitvoering van de door overmacht/hardship aangetaste verbintenissen wordt opgeschort zolang het geval van overmacht/hardship voortduurt. Desgevallend zullen partijen opnieuw onderhandelen over de specifieke voorwaarden van de overeenkomst.

10. Intellectuele eigendomsrechten

10.1. Alle documenten, verkoopsfolders, afbeeldingen, tekeningen, offertes, bestekken, ontwerpen, etc., die door Food Happiness aan de Klant worden verstrekt blijven eigendom van Food Happiness. De Klant is niet gerechtigd deze aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor deze aan de Klant ter beschikking is gesteld.

10.2. Food Happiness garandeert te beschikken over de nodige licenties voor het aanbieden van haar Producten.

10.3. Door de bestelling worden door Food Happiness geen auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten op de Producten, recepten, Webshop, (handels)naam, huisstijl, etc. van Food Happiness overgedragen.

10.4. De Klant verbindt zich ertoe om geen handelingen te stellen die strijdig zouden zijn met de intellectuele eigendomsrechten van Food Happiness of derden. De Klant verbindt er zich tevens toe om het nodige te doen om enige inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Food Happiness te voorkomen en Food Happiness in kennis te stellen wanneer zij kennis krijgt van een daadwerkelijke of vermoedelijke inbreuk.

11. Verwerking persoonsgegevens

11.1. Food Happiness verbindt zich ertoe om persoonsgegevens van een (potentiële) Klant te allen tijde op behoorlijke en zorgvuldige wijze te verwerken, in overeenstemming met de privacywetgeving en andere toepasselijke regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens (onder meer maar niet beperkt tot (i) de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG; (ii) de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en (iii) de (toekomstige) Belgische wetgeving omtrent de implementatie van voornoemde Verordening).

11.2. In dit kader, treedt Food Happiness ten opzichte van de Klant op als verantwoordelijke voor de verwerking. De Klant gaat akkoord met de verwerking van zijn persoonsgegevens door Food Happiness als verantwoordelijke voor de verwerking overeenkomstig de privacy policy van Food Happiness die ter beschikking is op de Website.

12. Bevoegde rechtbanken & toepasselijk recht

12.1. In geval van betwisting over de uitvoering en/of de uitlegging van deze Voorwaarden, alsook van elke andere overeenkomst tussen Food Happiness en de Klant, zijn de territoriaal bevoegde hoven en rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Food Happiness uitsluitend bevoegd.

12.2. Het Belgisch recht is van toepassing en de toepassing van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

SECTIE II. VERKOPEN OP AFSTAND (WEBSHOP)
Sectie II is van toepassing op bestellingen die door de Klant via de Webshop bij Food Happiness worden geplaatst.

13. Account Webshop

13.1. Enkel Klanten die in het bezit zijn van een specifiek account, kunnen bestellingen via de Webshop plaatsen. Food Happiness behoudt zicht het recht zonder grondige reden de toegang tot de webshop wel of niet te verlenen.

13.2. Een Webshop account is persoonlijk en onoverdraagbaar. Een login bestaat uit een klantnummer, een emailadres en een wachtwoord. De Klant is gehouden zorgvuldig om te gaan met de login en deze geheim te houden.

13.3. De Klant is volledig aansprakelijk voor het gebruik/misbruik van diens Webshop account, ongeacht of dit gebruik met of zonder toestemming geschiedt. De Klant zal Food Happiness onmiddellijk informeren over eventueel misbruik van diens Webshop account. Food Happiness kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld door het gebruik/misbruik van Webshop accounts door anderen dan de accounthouder, ook in het geval van hacking van een Webshop account. De Klant vrijwaart en stelt Food Happiness volledig schadeloos voor alle aanspraken van derden in dit kader.

13.4. Food Happiness is gerechtigd een individueel Webshop account – na voorafgaandelijke verwittiging – tijdelijk te deactiveren of definitief stop te zetten (naar gelang het geval):
– In geval een vermoeden bestaat dat het Webshop account gehackt is of wordt gebruikt door een onbevoegde derde;
– In geval van een schending van onderhavige Voorwaarden en de contractuele verplichtingen door de Klant.
Deactivering of stopzetting van een account betekent dat het onmogelijk wordt om in te loggen en bestellingen te plaatsen.

14. Totstandkoming overeenkomst

14.1. De overeenkomst m.b.t. een specifieke bestelling komt tot stand (welk moment het eerst komt): (i) bij ontvangst van de schriftelijke ontvangstbevestiging uitgaande van Food Happiness, dan wel (ii) bij ontvangst van de kennisgeving m.b.t. de beschikbaarheid van de bestelde Producten uitgaande van Food Happiness, dan wel (iii) door begin van uitvoering van de bestelling door Food Happiness. De overeenkomst komt steeds tot stand tussen dFood Happiness en de Klant.

14.2. Aanvaarding van (een) bestelling(en) is afhankelijk van de beschikbaarheid van de bestelde Producten. Food Happiness streeft ernaar om zo goed mogelijk alle bestellingen van de Klant na te komen. Food Happiness is evenwel niet aansprakelijk wanneer bepaalde bestelling(en) niet kan/kunnen uitgevoerd worden omdat de bestelde Producten niet (tijdig) beschikbaar zijn, in welk geval Food Happiness de Klant hiervan op de hoogte zal brengen.

14.3. Eventuele wijzigen en/of aanvullingen van de bestelling(en) na de totstandkoming van de overeenkomst zijn slechts geldig na schriftelijk akkoord van Food Happiness. De Klant erkent dat dergelijke wijzigingen en/of aanvullingen (mogelijks) gevolgen zullen hebben op de prijs en de leveringstermijnen. Bij ontstentenis van schriftelijk akkoord omtrent de wijzigingen of aanvullingen van de bestelling, wordt ervan uitgegaan dat deze uitgevoerd zijn conform de (mondelinge) instructies van de Klant, tenzij de Klant hiervan het tegenbewijs levert.

14.4. Food Happiness is vrij te kiezen met wie zij een overeenkomst wenst aan te gaan en heeft steeds het recht om Klanten te weigeren, wanneer zij, bijvoorbeeld (niet limitatief) geen professionele Klanten zijn, de Klant een order wenst te plaatsen dat onder de vooropgestelde minimumafnamehoeveelheid blijft, de Klant niet over een (Webshop) account beschikt, etc.

14.5. Food Happiness behoudt zich steeds het recht voor om bijkomende informatie op te vragen aangaande de Klant – diens activiteiten of kredietwaardigheid – en bij gebreke aan mededeling hiervan, de uitvoering van de bestelling te weigeren of op te schorten.

15. Annulering

15.1. Annulering door de Klant

15.1.1 Een door Food Happiness aanvaarde bestelling kan door de Klant (geheel of gedeeltelijk) geannuleerd worden:
– tot 12u op de werkdag voorafgaand aan de geplande dag van levering indien sprake is van standaard Producten die Food Happiness zelf op voorraad heeft;
– tot het ogenblik van het plaatsen van de bestelling door Food Happiness bij haar leverancier indien sprake is van specifieke Producten die Food Happiness zelf niet op voorraad heeft.
Een annulering door de Klant dient steeds op schriftelijke of elektronische wijze te gebeuren. Na deze termijn is de Klant het volledige bedrag van de aanvaarde bestelling verschuldigd aan Food Happiness en dit onverminderd het recht op vergoeding van hogere bewezen schade. Onderhavig artikel krijgt eveneens toepassing in geval Food Happiness zich genoodzaakt ziet om de overeenkomst op grond van een fout van de Klant te annuleren of te beëindigen.

15.2. Annulering door Food Happiness

15.2.1 Food Happiness is gerechtigd – zonder enig recht op vergoeding in hoofde van de Klant – de bestelling te annuleren, wanneer:
– Food Happiness na de totstandkoming van de overeenkomst, omwille van objectieve redenen, niet (langer) in staat is om de bestelling uit te voeren (bijvoorbeeld door het niet of niet meer voorradig zijn van bepaalde Producten). In dit geval zal Food Happiness een creditnota opmaken;
– Deze is gebaseerd op foutieve informatie van de Klant, dan wel wanneer Food Happiness vermoedt dat de Klant beroep doet op Food Happiness omwille van redenen die niet als objectief redelijk en aanvaardbaar kunnen worden beschouwd. In zulk geval, behoudt Food Happiness zich het recht voor om een schadevergoeding te vorderen ten bedrage van de reeds gemaakte kosten.

 

16. Prijzen

16.1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn exclusief BTW en andere taksen en heffingen, eventuele verzekerings- en administratiekosten, kosten voor leeggoed en waarborg voor transportboxen en/of geleverde paletten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

16.2. De kosten voor leeggoed en de waarborg voor hulpmiddelen voor het transport (zoals transportboxen en/of geleverde paletten) zullen afzonderlijk worden vermeld en zullen aan de Klant worden terugbetaald door Food Happiness wanneer deze opnieuw aan Food Happiness worden bezorgd. Food Happiness blijft steeds exclusieve eigenaar van alle hulpmiddel voor het transport en de Klant is steeds aansprakelijk voor elke beschadiging en/of verlies. De Klant kan nooit meer leeggoed terugbrengen dan ontvangen.

16.3. Food Happiness behoudt
zich het recht voor om de prijzen tot op het ogenblik van het plaatsen van de bestelling door de Klant (en aldus voor de totstandkoming van de overeenkomst) op elk ogenblik aan te passen. De prijs verschuldigd door de Klant is de prijs van toepassing op het ogenblik dat de Klant de bestelling plaatst. Voor zover de prijzen zijn gebaseerd op de geldende hoogte van loonkosten, transportkosten, kosten van materialen en grondstoffen, productprijzen, wisselkoersen en/of andere kosten, is Food Happiness in geval van verhoging van één of meer van deze prijsfactoren tussen het ogenblik van het plaatsen van de bestelling en de uiteindelijke levering gerechtigd haar prijzen dienovereenkomstig te verhogen en dit in overeenstemming met de wettelijk toegelaten normen.

16.4. Aangepaste prijzen op grond van lopende promotie(s) en acties zijn slechts geldig indien de levering van de Producten tijdens de weergegeven promotieperiode plaatsvindt.

 

17. Betaling

17.1. Voorafbetaling via de Webshop

17.1.1. De klant is verplicht bij het afrekenen van de bestelling een voorafbetaling te doen.

 

18. Wijze van levering of afhaling

18.1. De Klant heeft de keuze tussen levering van de Producten door Food Happiness op het door de Klant opgegeven leveringsadres op de door Food Happiness bepaalde leveringsdag, dan wel afhaling door de Klant zelf in de aan de Klant toegewezen Food Happiness Vestiging (cfr. Artikel 3). De Klant dient zijn/haar keuze voor levering of afhaling uiterlijk bij het plaatsen van een bestelling aan Food Happiness kenbaar maken.

18.2. Een gebrekkige, laattijdige of onvolledige levering of terbeschikkingstelling kan noch de niet-betaling, noch een laattijdige betaling van de verschuldigde bedragen wettigen.

18.3. Afhaling door de Klant

18.3.1 Levering kan ook geschieden door het ter beschikking stellen van de Producten in de aan de Klant toegewezen Cash & Carry Vestiging.18.4.2 In geval van afhaling door de Klant, zullen de Producten Free Carrier (FCA Incoterms® 2020) binnen de vijf werkdagen geleverd worden in deze Cash & Carry Vestiging. Het risico voor beschadigingen of verlies van de Producten gaat over op de Klant op het ogenblik van afhaling door de Klant in de Cash & Carry Vestiging.

18.3.2 De Klant is aldus gehouden geschikt transport te voorzien voor het vervoer van de Producten. Food Happiness kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van bederf of kwaliteitsvermindering of -afwijkingen van de Producten in geval van laattijdige afhaling of niet correcte transport van de Producten (zoals koelinstallatie).

18.3.3 Indien de Klant de bestelling niet komt ophalen binnen de vijf (5) werkdagen na het plaatsen van een bestelling, wordt de bestelling als geannuleerd beschouwd, tenzij deze termijn in onderling akkoord met Food Happiness en mits opgave van een geldige reden door de Klant werd verlengd.

18.4. Levering door Food Happiness

18.4.1 Food Happiness is vrij te verkiezen welk moment de klant beleverd zal worden.

18.4.2 Tenzij wanneer uitdrukkelijk anders schriftelijk werd overeengekomen, is het te verwachten tijdstip van levering steeds bij benadering en niet bindend. Het overschrijden van de voorziene termijn kan aldus geen aanleiding geven tot boete, schadevergoeding, indeplaatsstelling of beëindiging van de overeenkomt ten laste van Food Happiness. Bovendien kan Food Happiness nooit aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen veroorzaakt door derde partijen.

18.4.3 In geval van levering, zullen de Producten door Food Happiness Delivered At Place (DAP Incoterms® 2020) worden geleverd op het door de Klant opgegeven leveringsadres. Het risico voor beschadigingen of verlies van de Producten gaat over op de Klant op het ogenblik van levering.

18.4.4 De Klant is verantwoordelijk dat de plaats waar geleverd moet worden toegankelijk is en opengesteld is voor levering. Indien Producten niet kunnen worden geleverd door toedoen van de Klant worden de Producten terug meegenomen door de transporteur en opnieuw ingepland voor levering. Verloren verplaatsingen en retourvrachten (onder meer omdat de Producten zonder geldige motivering niet in ontvangst worden genomen door de Klant) worden steeds aangerekend.

18.4.5 Als loutere commerciële tegemoetkoming en op expliciet verzoek van de Klant, kan Food Happiness de Producten leveren in afwezigheid van de Klant na het verkrijgen van de nodige toegangssleutels/codes. Deze levering gebeurt steeds onder de volledige verantwoordelijkheid van de Klant en Food Happiness kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade ten gevolge van het niet aanwezig zijn van de Klant bij de levering en/of het verlenen van de toegangssleutels/codes aan Food Happiness.

18.4.6 De manier waarop het transport plaatsvindt en de eigenlijke tansportmiddelen worden door Food Happiness zelf bepaald.

18.4.7 Food Happiness houdt zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen te doen voor wat betreft om het even welke bestelling en daarvoor een factuur op te stellen.

19. Niet-conformiteit / zichtbare gebreken

19.1.1 De Klant dient direct bij de levering van de Producten een eerste verificatie uit te voeren en te controleren of de geleverde Producten in overeenstemming zijn met hetgeen werd besteld (onder meer wat betreft (niet-limitatief) zichtbare gebreken, conformiteit van de levering, type, hoeveelheid, gewicht, etc.).

19.1.2 In geval van levering in aanwezigheid van de Klant worden klachten op straffe van verval enkel in aanmerking genomen indien de Klant (i) deze heeft vermeld op de afgetekende leveringsbon van de transporteur of (ii) bij gebreke hieraan, deze schriftelijk of elektronisch (via invoegen e-mailadres van de vestiging) aan Food Happiness overmaakt uiterlijk voor 17u op dezelfde de dag waarop de Producten zijn geleverd.

19.1.3 In geval van levering in afwezigheid van de Klant (cfr. Artikel
24.5.5), worden klachten op straffe van verval enkel in aanmerking genomen indien de klant deze schriftelijk of elektronisch (via invoegen e-mailadres van de vestiging) aan Food Happiness overmaakt uiterlijk binnen een termijn van twee (2) kalenderdagen vanaf de dag waarop de Producten zijn geleverd.

19.1.4 Indien geen klachten worden meegedeeld binnen voornoemde termijnen, wordt de Klant geacht de levering te hebben aanvaard.

20. Betaling

20.1. De Klant dient de producten voor de levering van de bestelling te betalen.